1. Informasjon og virkeområde.

Disse generelle betingelsene gjelder for all annonsering som kjøpes gjennom Amedia Salg og Marked AS og andre media/aviser som er en del av eller er eid av Amedia-konsernet, heretter i fellesskap benevnt "Amedia". 

På «annonseweb.amedia.no» finnes oversikt over: 

  • produkter og aviser 
  • priser, formater, størrelser og vektklasser 
  • MBLs retningslinjer for annonsepraksis 
  • informasjon om bestillingsrutiner, krav til bestillinger og bestillingsfrister
  • informasjon og krav til annonsemateriell og frister for innsending av materiell
  • tekniske- og øvrige spesifikasjoner
  • datapolicy for annonsering 
  • øvrige betingelser og vilkår, kontaktpersoner m.m. 

For annonsering gjennom Amedia gjelder retningslinjer og bestemmelser som er fastlagt i MBLs retningslinjer for annonsepraksis.

Amedias priser og betingelser er faste og like for alle annonsører, enten ordren kommer direkte eller gjennom registrert annonseformidler.

 

2. Avtaleinngåelse og bestillingsfrist 

Bestillingsfristen er siste tidspunkt en annonse kan bestilles for at annonsen skal publiseres på et bestemt tidspunkt. Samme tidspunkt er også fristen for å endre en annonse eller for å avbestille en annonse som er bestilt tidligere, se pkt. 7 nedenfor. Spesialsider har egne frister, se pkt 7 nedenfor. Bestillinger, endringer i en bestilling eller en avbestilling må skje skriftlig. Bestillingsfristene framkommer på annonseweb.amedia.no

Krav til bestillingen framkommer på annonseweb.amedia.no samt av MBLs retningslinjer for annonsepraksis. 

Annonser som er lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot Amedias etiske normer eller estetiske krav, eller på annen måte er egnet til å svekke lesernes tillit, kan nektes publisert. Dersom dette oppdages først etter bestillingsfristens utløp vil annonsebestiller bli fakturert fullt ut for annonsen.

 

 3. Tidspunkt for annonsering

Amedia forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt. 

En tidsbestemt annonse er en annonse som må publiseres på et bestemt tidspunkt, eller innenfor bestemte tidspunkter, for å oppnå formålet med annonsen. Er en annonse tidsbestemt uten at det framgår av annonsens innhold, er det annonsebestillers ansvar å formidle dette skriftlig til Amedia, og i tilfelle til hvilke tidspunkter den skal annonseres. Dersom skriftlig beskjed ikke gis har Amedia krav på full betaling selv om annonsetidspunktet blir et annet enn de tidsbestemte tidspunktene. 

 

4. Annonsens innhold 

Annonser av redaksjonell karakter og form skal på egen linje, øverst i annonsen, være merket «Annonse». Trykksaker som skal distribueres og hvor det ikke tydelig fremstår som et annonsebilag, skal merkes med «Annonsebilag» på hver av sidene. Annonsen skal for øvrig være i overensstemmelse med Vær Varsom-plakaten.

 Annonsebestiller er ansvarlig for at informasjon som gis i mottatt materiell er riktig. Annonsebestiller er videre ansvarlig for annonsens innhold, og den virkning den eventuelt får. Amedia fraskriver seg ansvaret for alle eventuelle ubeleiligheter og skader på fysisk, psykisk og biologisk helse annonsen måtte påføre andre, samt økonomiske tap som måtte oppstå hos andre fysiske og juridiske personer følge av annonsen. Annonsebestiller skal holde Amedia skadesløs for alle krav og tap som oppstår på Amedias hand som følge av annonsen. 

 

5. Betaling 

Betalingsfristen er 14 dager, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling belaster vi forsinkelsesrente i h.h.t. "Lov om renter ved forsinket betaling" av 17.12.1976. 

Forskuddsbetaling vil bli krevd i de tilfeller Amedia anser det nødvendig. 

 

6. Materiell og materiellfrist 

Annonsebestiller er ansvarlig for uoppfordret å levere materiell innen Amedias materiellfrister. Materiellfristene er tilgjengelige på amediamarked.no. Dersom materiell leveres for sent, eller ikke blir levert, plikter annonsebestiller å betale fullt vederlag selv om annonsen ikke blir publisert. Annonsebestilleren kan ikke gjøre gjeldende mangler som skyldes at materiellfristen ikke overholdes, eller at materiellet ikke er i henhold til Amedias spesifikasjoner. 

Annonsebestilleren er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at det muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar med Amedias tekniske krav. Amedia er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved annonsen som skyldes manglende kvalitet eller andre feil i mottatt materiell. Det samme gjelder dersom feil eller mangler ved annonsen skyldes at mottatt materiell ikke er i samsvar med avisens tekniske krav. 

 

7. Avbestilling 

Ved avbestilling etter bestillingsfristens utløp belastes bestiller av annonsen i sin helhet for annonsens pris. Ved avbestilling av spesialsider senere enn 7 dager før innrykk belastes bestiller i helhet for annonsens pris. 

 

8. Mangel

Mangel foreligger kun dersom annonsen inneholder feil som skyldes Amedia, og feilen enten (1) har medført at åpenbart avgjørende opplysninger er falt ut eller blitt så forvansket eller utydelig at annonsens nytte er sterkt redusert eller (2) at toner og farger avviker så sterkt fra originalen at de skader faktiske opplysninger av vesentlig betydning for annonsens virkning. 

For sen annonsering av en tidsbestemt annonse, jf. pkt. 3 ovenfor, utgjør en mangel. Alle andre forsinkelser har Amedia rett til ansvarsfritt å reparere ved senere annonsering. 

Bruk av annen rettskrivning enn i manuskriptet eller andre feil enn nevnt i første ledd utgjør ikke en mangel, med mindre det er gitt uttrykkelig beskjed om rettskrivning m.m. 

 

9. Rett til utbedring 

Amedia har rett til å rette mangelen ved at annonsen gjentas i riktig form ved senere publikasjon, så fremt det ikke var gitt skriftlig beskjed til Amedia om at annonsen var tidsbestemt eller at det framgår av annonsens innhold at annonsen var tidsbestemt. 

 

10. Reklamasjon 

Annonsebestiller må reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter publiseringsdato. Ved for sen reklamasjon taper annonsebestiller retten til å gjøre mangelen gjeldende. 

 

11. Prisavslag og erstatning

Har annonsen en mangel etter pkt. 8 ovenfor kan annonsebestiller kreve et forholdsmessig prisavslag.

 Amedia fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for manglende eller mangelfull annonse, herunder både direkte og indirekte tap, uavhengig av skyldgrad. For ansvar som i medhold av norsk lov ikke kan fraskrives er det samlede ansvaret for prisavslag og erstatning i alle tilfeller begrenset til annonsens pris. 

 

12. Force majeure 

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som etter norsk rett anses som force majeure, fritas partene fra sine plikter etter avtalen i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Den part som vil påberope seg at et slikt forhold hindrer oppfyllelse, skal straks skriftlig varsle den annen part om dette. Hver av partene kan si opp Avtalen med 30 dagers varsel dersom force majeuretilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen eller dersom situasjonen med all sannsynlighet vil vare lenger enn 90 dager.

 

13. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett, med annonseselgers alminnelige verneting som avtalt verneting.

 

Sist oppdatert: 06.12.2019.